Thursday, February 22, 2007

Stone Zen


Stone Zen
Originally uploaded by mkwhit.

Germany

No comments: